Sklep internetowy EmMari Atelier działający pod adresem Strony www.emmariatelier.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Użytkownika i ochrony udzielonych informacji  oraz danych osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Korzystanie ze Strony internetowej oraz Sklepu internetowego pod nazwą EmMari Atelier pod adresem www.emmariatelier.pl oznacza akceptację przedstawionych warunków.

§ 1. Polityka prywatności i pliki cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się̨ na Stronie www.emmariatelier.pl  oraz w Sklepie internetowym EmMari Atelier

§2. Administrator Danych.

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych są wspólnicy spółki Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica, NIP 741-173-63-96.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: emmari.atelier.sklep@gmail.com Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora można kierować również w formie pisemnej na adres korespondencyjny Na wieszaku-Adam Szczapa.

§ 3. Zabezpieczenie danych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z procedurami wewnętrznymi Administratora  przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych przed ich utratą, naruszeniem integralności danych oraz dostępem osób nieupoważnionych. Dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym udostępniono lub powierzono przetwarzanie danych na podstawie przepisu prawnego lub umowy.

§ 4

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Przyczyną zmian mogą̨ być́ rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Aktualizacja Polityki zostanie oznaczona na stronie.

§ 5 Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Radu UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzą m. in. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (np. imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e – mail, numerem telefonu, zdjęcie), a także dane określające preferencje użytkownika (dotyczące np. rodzajów wybieranych produktów) oraz dane demograficzne i geolokalizacyjne (np. płeć, wiek, lokalizacja). Poprzez dane osobowe rozumie się również dane finansowe i transakcyjne (np. dane dotyczące płatności lub kart płatniczych, informacje dotyczące zamówień, zakupów, reklamacji i zwrotów) oraz informacje handlowe (np. informacje o potencjalnym zainteresowaniu ofertą). Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania. Są to m.in. następujące procesy:

1) Rejestracja użytkownika w serwisie – przetwarzanie danych osobowych w ramach utworzenia konta, identyfikacji oraz nadania dostępu do poszczególnych funkcji i produktów. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą tak długo, jak klient będzie posiadać status zarejestrowanego użytkownika (tzn. do momentu wyrejestrowania ze sklepu internetowego);

2)Wykonanie umowy –dane przetwarzane  m.in. w ramach: informowania o aktualizacjach zamówienia lub przekazywania informacji związanych z zamówionymi przez klienta produktami, zarządzania płatnościami za zakupione produkty, zarządzania ewentualnymi wymianami lub zwrotami po dokonaniu zakupu, zarządzania zapytaniami o dostępność produktów, rezerwacjami produktów, fakturowania i wystawiania paragonów za dokonane zakupy, zarządzania i użytkowania kart podarunkowych.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest art.6. pkt. 1. lit b. RODO.

Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą przez czas niezbędny do zarządzania procesem zakupu, w tym do czasu zarządzania ewentualnymi zwrotami i reklamacjami;

3)Podejmowania działań na wniosek Klienta lub żądanie – w tym celu dane przetwarzane będą wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacja wniosków lub żądań klienta, który może kontaktować się z administratorem danych  za pośrednictwem telefonu, wiadomości e-mail, korespondencyjne na adres siedziby firmy, a także wybierając komunikatory internetowe. W przypadku skorzystania usługi czatu portalu społecznościowego, niektóre dane osobowe zostaną zaimportowane z  konta użytkownika. Przesyłane dane tym kanałem komunikacji będą udostępnione także portalowi społecznościowemu, posiadającemu odrębną politykę prywatności. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat ich wykorzystywania należy dokonać przeglądu ustawień prywatności.

Podstawą prawną do przetwarzania danych niezbędnych do podjęcia działań na wniosek lub żądanie  klienta jest art.6. pkt. 1. lit f. RODO, art. 6 pkt.1 lit. b RODO, art. 6 pkt.1 lit.c RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane  będą przez czas niezbędny do obsługi działań na wniosek lub żądanie;

4) Marketing – w tym celu dane przetwarzane są po to, aby: zindywidualizować ofertę do potrzeb oraz zaproponować produkty w oparciu o preferencję Klienta, zarządzać subskrypcjami i dostosować je do indywidualnych potrzeb i wyrażonych zgód, wysyłać informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości sms i powiadomień PUSH, wyświetlać reklamy internetowe produktów  oferowanych przez sklep(reklamy te mogą być wyświetlane zarówno na innych witrynach internetowych, jak również na mediach społecznościowych),przeprowadzić działania promocyjne np. w ramach organizacji konkursów lub przypomnienia o produktach zachowanych na profilu użytkownika, rozpowszechniać na profilach społecznościowych EmMari Atelier, udostępnione przez Klienta zdjęcia na podstawie wyrażonej przez niego odrębnej zgody.

Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit a. RODO. Dane niezbędne do realizacji celów marketingowych przetwarzać będziemy do momentu wycofania przez Klienta zgody;

5) Ulepszanie serwisu internetowego – Dane Klienta przetwarzane są np. w ramach realizacji działań analitycznych i statycznych. Podstawą prawną do przetwarzania tych danych art.6. pkt. 1. lit f. RODO. Dane niezbędne do realizacji tego procesu przetwarzane będą do momentu zakończenia prowadzonego konkretnego działania;

6) Obrona przed ewentualnymi roszczeniami – w ramach tego procesu przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

§ 6 Okres przechowywania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sklep Internetowy może przechowywać Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, do których są wykorzystywane. Tym samym Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji zawartej z Państwem umowy, natomiast po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych z Państwem umów oraz okres, przez który administrator obowiązany jest do realizacji obowiązków prawnych w tym przechowywać dokumenty księgowe wystawione w związku z dokonanymi przez Państwo zakupami.

§ 9 Prawa użytkownika

Klientowi przysługuję szereg uprawnień, których realizację zapewniamy m.in.:

-prawo uzyskania informacji jakie Państwa dane osobowe są przechowywane oraz dostępu do nich,

-prawo sprostowania i uzupełnienia Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niepełne,

-prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli nie ma uzasadnionego powodu dalszego ich przechowywania,

-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, w przypadku gdy kwestionują Państwo nasze prawo do ich wykorzystania,

-prawo do wniesienia sprzeciwu odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ,

-prawo do żądania przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora, jeśli jest to technicznie możliwe (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

-prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

-prawo do bycia zapomnianym , jeśli dalsze przetwarzanie danych nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator informuje, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na określone działanie, zgoda taka może być w każdym czasie cofnięta. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora na adres @:  emmari.atelier.biuro@gmail.com . Odpowiedź zostanie udzielona w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia wpłynięcia żądania i jego uzasadnienia, chyba że uzasadnione będzie wydłużenie tego terminu zgodnie z RODO.

§ 8 Udostępnianie danych osobowych.

Administrator udostępnia dane użytkowników serwisu www.emmariatelier.pl współpracującym usługodawcom, z którymi są podpisane umowy powierzenia. Wśród usługodawców, którym powierzane są dane występują m.in. hostingodawca, poczty elektronicznej i hostingodawcy serwerów, firmy świadczące usługi pocztowe, kurierskie, transportowe i doręczeniowe, dostawcy usług technologicznych i analitycznych, dostawcy usług związanych z obsługą klienta, agencje marketingowe i inni dostawcy i partnerzy w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą (np. portale społecznościowe).

§9 Udostępnienie danych osób trzecich przez użytkownika.

W związku z dostępnością kart podarunkowych, w przypadku aktywacji i wysyłki których, użytkownik upoważnia osobę trzecią do odebrania zamówienia. W takim przypadku zostaje przyjęte, że użytkownik poinformował wyżej wymienioną osobę o celach i sposobie przetwarzania jej danych. Dane osób trzecich zostaną wykorzystane do wykonania danego zamówienia zgodnie z ograniczeniami niniejszej Polityki Prywatności.

§10 Pliki cookies.

Od momentu połączenia się Użytkownika z serwisem zaczynamy wykorzystywać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, w celu  usprawnienia funkcjonowanie serwisu i zapewnienia bardziej efektywnej i bezproblemowej nawigacji. Monitorowanie informacji o użytkownikach dokonywane są za pomocą  narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Stosowane pliki cookies gwarantują najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane w celu optymalizacji działań. W każdej chwili Klient może wyłączyć lub przywrócić opcję gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

§11. Zmiany Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności może ulegać zmianom wedle naszego uznania. W przypadku wprowadzenia przez nas zmian, informujemy o tym wszystkich użytkowników poprzez dostępne kanały komunikacji.

§12

Wszystkie treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad czy wskazówek specjalistycznych (np. edukacyjnych) i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z osobą uprawnioną bądź Administratorem. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści zawartych na stronie a przede wszystkich działań oraz zaniechań podjętych na ich podstawie.

Przedmiotem praw autorskich są wszystkie treści umieszczone na stronie internetowej EmMari Atelier  tj. zdjęcia, teksty, filmy i inne materiały. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tych treści w całości lub w części.

Rozpowszechnianie treści udostępnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną. Administrator zastrzega sobie prawo do stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów dostępnych na stronie w sposób niezgodny z prawem.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia.