REGULAMIN SKLEPU

§ 1

Niniejszy regulamin określa  prawa i obowiązki użytkowników oraz zasady funkcjonowania sklepu internetowego EmMari Atelier działającego pod adresem www.emmariatelier.pl prowadzonego przez Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica, NIP 741-173-63-96, adres e-mail: emmari.atelier.sklep@gmail.com

§ 2

1.Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja regulaminu przez Kupującego. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego EmMari Atelier i akceptację regulaminu, Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym.

2. Zarówno układ elementów graficznych oraz układ treści, jak i sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowi własność sklepu internetowego EmMari Atelier i korzysta z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.

§ 3 Definicje

1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Regulamin – niniejszy „Regulamin Sklepu Internetowego”.

2 Sklep – sklep internetowy, dostępny pod adresem www.emmariatelier.pl

3. Sprzedawca– EmMari sp. z o.o. z siedzibą Cygany 36, 07-215 Obryte, REGON: 520855680, NIP: 5681628936, KRS: 0000943058, adres e-mail: emmari.atelier.biuro@gmail.com

4 Kupujący (zwany też Klientem) – osoba fizyczna która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, a także przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą  korzystający ze sklepu internetowego EmMari Atelier

5 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcia umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba prowadząca działalność gospodarczą, której PKD nie jest powiązane z działalnością Sprzedającego.

6 Towar (Produkty) –towary oferowane przez EmMari Atelier do sprzedaży detalicznej będące w aktualnej ofercie i dostępne w Sklepie.

7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy.

8 Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

9 Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

10 Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

11 Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.

12Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości nabywanych Produktów.

13 Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

14 Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.

15 Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.

§ 4

Niniejszy Regulamin określawarunki techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego, zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień na towar/towary, usługi oferowane i dostępne w Sklepie, warunki dostarczania zamówionych towarów/towar Kupującemu, warunki płatności, warunki rozwiązywania umów – uprawnienia Kupującego do rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy; tryb postępowania reklamacyjnego – zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

§5Postanowienia ogólne

1. Wymogiem technicznym do korzystania ze sklepu internetowego EmMari Atelier jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i aktualną wersją przeglądarki internetowej. Do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, w tym składania zamówień na produkty, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2. Do założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Do każdego konta zostaje przydzielony indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.

3. Klient zobowiązuje się do nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.

4. Korzyścią posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, otrzymywanie newsletterów.

5.W ramach korzystania ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Kupujących treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest ponadto wykorzystywanie Sklepu do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem.

6. Informacje umieszczone na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, co oznacza między innymi, że Sklep może odmówić

zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu ochrony swoich dóbr.

7. Poprzez akceptację regulaminu Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa, niezakłócający jego funkcjonowania oraz korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu osobistego użytku.

§ 6Warunki zawierania umowy sprzedaży

1.Klient może składać zamówienia na produkty dostępne na stronie EmMari Atelier 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę 365 dni w roku.

2.Sklep ma prawo do odmowy realizacji zamówień nieopłaconych przez Klienta, zamówionych w ilościach hurtowych, wskazujących na nabycie towarów w celu ich dalszej odsprzedaży, złożonych na nieprawidłowo wypełnionym zamówieniu oraz złożonych z naruszeniem niniejszego regulaminu.

3.Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto, jak również nie posiadając konta. W obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili zażądać usunięcia jego Konta bez podania przyczyny. Zgłoszenia usunięcia konta należy kierować na @: emmari.atelier.biuro@gmail.com

5.Sklep nie oferuje sprzedaży hurtowej, w tym sprzedaży towarów w celu ich dalszej odsprzedaży.

6.Podane na stronie ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.

7.W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie powstaje żaden ukryty koszt.

8. Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do poprawnego złożenia zamówienia.

9. Zaakceptowanie wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i zobowiązuje go do zapłaty za zakupione produkty.

10. Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia. W przypadku, w którym Sklep nie potwierdzi przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności za nieprzyjęte zamówienie zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

11. Zamówienie zostaje zapisane w systemie sklepu internetowego jako dowód zawarcia umowy.

12. Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane przez Kupującego wyłącznie przed przyjęciem zamówienia do realizacji przez Sklep i jedynie na wyraźne żądanie Kupującego.Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Klienta, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

13. Umowa zawarta pomiędzy Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem dotycząca zakupu danego towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem towaru w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę Konsumenta.

14. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

§ 7 Warunki i termin płatności

1. Klient ma do dyspozycji następujące formy płatności:

1.1 Płatność za pomocą systemu szybkich płatności: Przelewy24, Kartą płatniczą. Jednocześnie informujemy, iż operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

1.2. Płatność za pomocą przelewu bankowego na Nasz rachunek bankowy podany na stronie.

1.3 Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 9.

2. Po złożeniu zamówienia i nieopłaceniu go w czasie 30 min poprzez udostępnione przez nas formy płatności umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie automatycznie anulowane.

3. Zamówienie powyżej 1000 zł wysyłamy wyłącznie za przedpłatą.

§ 8 Warunki i termin dostawy zamówienia

1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji po chwili uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2.Koszty dostawy ponosi Kupujący i zależą od sposobu dostarczenia towarów do Klienta i wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3.Termin realizacji zamówień to 2-5 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie potwierdzenia Zamówienia podano inny termin..

4. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza granicami Kraju według cennika firm kurierskich.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i zawarte są w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

6. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupów dokonywanych w sklepie internetowym.

7. Czas transportu produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą dostarczającą produkt).

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki i niekompletnego zamówienia niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

9. Podany termin wysyłki Pre Orderu jest datą orientacyjną i może zmienić się o kilka dni, w zależności od zejścia oraz dostawy produktu ze szwalni.

§ 9 Bony podarunkowe

1. Bon podarunkowy – bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).

2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.

3. Nabywca – osoba, która dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Bon podarunkowy.

4.Użytkownik – posiadacz bonu podarunkowego, przedstawiający go do realizacji sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.

5. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjmowania go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości bonu.

6. Bon podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne.

7. Bon podarunkowy zachowuje ważność przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Okres ważności nie może zostać przedłużony.

8. Bon podarunkowy jest do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.

9. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia.

10. Wydawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy może być zrealizowany wyłącznie w sklepie internetowym, nie podlega wymianie na środki pieniężne,posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.

11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w wypadku upływu jego terminu ważności oraz uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.

12. W wypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę dopłacić gotówką lub kartą płatniczą.

13. W wypadku odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy, który Wydawca wyda Użytkownikowi zgodnie z postanowieniem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, licząc od dnia jego wydania.

14. Bon podarunkowy jest jednorazowy tzn. że winien być wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości bonu nie może być on użyty drugi raz i nie zostanie wygenerowany nowy bon na pozostałą wartość.

§ 10 Reklamacje i zwroty

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.

2.Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odbioru towaru.

3.Wszelkie reklamacje i zwroty należy składać poprzez przesłanie wypełnionego formularza zwrotu dostępnego na stronie pocztą elektroniczną na adres emmari.atelier.sklep@gmail.com lub kurierem (Pocztą Polską) na adres Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica.

4.W przypadku odstąpienia od umowy nieuszkodzony, nieużywany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać kompletny w stanie nie naruszonym na adres sklepu: Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica wraz z potwierdzeniem sprzedaży i dołączonym protokołem reklamacyjnym.

5. Podstawą do zwrotu lub reklamacji jest potwierdzenie sprzedaży lub faktura.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w możliwie najkrótszym terminie, nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji lub zwrotu jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny lub zwrotu dostępny na stronie www.emmariatelier.pl oraz potwierdzenie sprzedaży lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędnie wypełnionego może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu reklamacji.

7.Klient powinien zachować dowód nadania przesyłki w celu weryfikacji zachowania terminu zwrotu.

8.Pełen zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta jest określony powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.

8.1 Sprzedawca odpowiada na zasadzie rękojmi. Podstawa prawna: art. 558 § 1 oraz 560 Kodeksu cywilnego. W sytuacji wystąpienia wady konsument może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań: wymiany towaru na nowy; naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Wybór żądania zależy od konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z tym wyborem, może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale musi się to odbywać w ramach przesłanek dozwolonych prawem. Pod uwagę mogą być brane następujące okoliczności: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady – istotna czy nieistotna oraz to, czy towar był wcześniej reklamowany.

8.2 Klient-Konsument, przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym w zakresie rękojmi za wady, co do zasady będą miały również zastosowanie do tego podmiotu. Jednakże w takiej sytuacji nie będą miały zastosowania przepisy dotyczące ograniczeń w modyfikacji odpowiedzialności z tytułu rękojmi (tj. rozszerzenia ją, ograniczenia lub wyłączenia).

9. W przypadku zauważonych braków, wad w przesyłce lub niezgodności z zamówieniem, prosimy o niezwłoczny kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godz. od momentu odbioru przesyłki od kuriera.

10.Zwrotów wysyłane za pobraniem oraz wysłanych do paczkomatu nie będą uwzględniane i odbierane.

§ 11 Prawo odstąpienia od umowy

1. . W przypadku chęci skorzystania z przysługującego Klientowi prawa do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, należy użyć formularza odstąpienia dostępnego na Koncie Klienta.

2.Klient będący konsumentem oraz klient-konsument prowadzący działalność gospodarczą, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres emmari.atelier.biuro@gmail.com  lub kurierem (Pocztą Polską) na adres Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica.

2.1 Klient Konsument prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, będzie miał możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy jak Konsument, wyłącznie w przypadku, gdy nie będzie to dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca, a sam zakup nie ma charakteru zawodowego.

3. W przypadku odstąpienia od umowy konsument i klient-konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności. Sytuacja ta dotyczy w szczególności zwrotu bielizny.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności za towar na konto bankowe na numer konta podany w formularzu,

Przy płatności Przelewy24 na konto Przelewy24, z którego zamówienie zostało opłacone. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem.

5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

§ 12 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami, a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, nie posiadających charakteru zawodowego Sprzedającego.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń.

3. W przypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

1.Dane osobowe podawane przez Klientów (w tym w procesie składania zamówienia w Sklepie bez rejestracji) w Sklepie podlegają ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344).

2. Administratorami danych są wspólnicy spółki cywilnej działającej pod firmą Na wieszaku-Adam Szczapa, ul. Kilińskiego 5, 13-100 Nidzica.

3. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.

4. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich podanie jest warunkiem niezbędnym warunkiem do złożenia zamówienia w sklepie internetowym i realizacji tego zamówienia.

5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Klienta również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu jego zgody.

6. Dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

7. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, a także do przenoszenia danych.

8. Kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingu bezpośredniego.

9. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli zdaniem Kupującego przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

11. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz którym udostępniamy dane na podstawie obowiązujących przepisów.

12. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych zawarte są w Polityce prywatności.

13. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

14. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remartketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania sklepu internetowego.

15. Sprzedawca niniejszym informuje Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.

16. Sprzedawca niniejszym wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.

§ 14 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.emmariatelier.pl  oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną na wskazany w formularzy rejestracyjnym adres e-mail.

3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie internetowej Sklepu i będą wchodzić w życie z dniem ich publikacji. Korzystanie przez Klienta z usług Sklepu po wprowadzeniu zmian regulaminu oznacza ich akceptację.

4. Zdjęcia towarów mogą nieznacznie odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu w szczególności odzwierciedlenie kolorów może odmiennie prezentować się na różnych typach monitorów.

5.Zgodnie z obowiązującymi przepisami Sklep informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem.

6.Regulamin podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych. Umowy zawierane przez Sklep oraz świadczone usługi wykonywane są w języku polskim w oparciu o prawo polskie.

7.Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem lub Przedsiębiorcą Konsumentem a Sklepem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

8.Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

9.W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności.

10.Produkty dostępne w Sklepie, mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy.

11.Klient akceptując niniejszy Regulamin uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Sklepem należą do Sprzedawcy (lub posiada on odpowiednie licencje) i podlegają prawnej ochronie, a w szczególności przepisom, o których mowa w ustępie powyższym.

12.Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów, przedsiębiorców oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo przedsiębiorców albo przedsiębiorców na prawach konsumenta.

W razie dodatkowych pytań, skontaktuj się z nami:

emmari.atelier.sklep@gmail.com  lub +48 451-557-916